Tag archieven: energietransitie

WEii – sturen op werkelijk energieverbruik

Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik.
WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per m2 per jaar aan energie gebruikt. De tool is ontwikkeld door DGBC en TVVL, omdat in de praktijk een steeds grotere afwijking is te zien tussen het theoretische en werkelijke energiegebruik.

“Een concreet protocol om te sturen naar 2030”

Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun gebouw in relatie tot gelijkwaardige gebouwen in hun sector. Daarnaast ontstaat direct een beeld van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw.

De basis van de nieuwe tool vormt een breed gedragen, uniforme rekenmethode. Diverse overheidsinstanties en gezaghebbende marktpartijen hebben de
afgelopen jaren meegedacht en meegewerkt aan de ontwikkeling van de rekenmethode.

De ondersteunende partners helpen de verduurzamingsplannen inzichtelijk te maken en slim te plannen.
Zo heeft weet u jaarlijks waar u staat en is gefundeerde besluitvorming mogelijk.

Zonnepanelen op Erfgoed! Mag dat?

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen of windenergie? Er is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Ook wanneer dit op eigen dak of terrein niet kan, zijn er duurzame oplossingen. Zoals aansluiting bij een energiecoöperatie of gebruikmaken van groene energie.

 1. Zonnepanelen op eigen dak of terrein
  Zonnepanelen voor eigen gebruik zijn mogelijk als de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en ze volledig zwart van kleur zijn. Is het niet mogelijk om de panelen uit het zicht te plaatsen? Denk dan aan zonnepanelen op eigen erf, zoals bij een landgoed. In sommige situaties zijn zonnepanelen ín het zicht ook mogelijk, mits het niet anders kan, er een zorgvuldig afgewogen ontwerp is opgesteld, de kleur is aangepast aan het dak, en de cultuurhistorische waarden niet worden verstoord.
  De RCE heeft een aantal publicaties met informatie over zonne-energie en erfgoed:
  Zonne-energie en uw monument (wegwijzer voor eigenaren en huurders)
  Zonne-energie plannen en monumenten (wegwijzer voor vergunninghouders)
  Zonne-energie in de historische omgeving (voor wie vakmatig werkt met historische gebouwen)
  De infographic en de publicaties zijn gebaseerd op de nieuwe advieslijn voor zonnepanelen op rijksmonumenten.
 2. Zonnepanelen op een ander dak
  Is opwekking op eigen dak of terrein geen optie? Dan zijn er vaak mogelijkheden om via een energiecoöperatie gebruik te maken van elektriciteit die in de buurt wordt opgewekt.
 3. Windturbines
  In sommige specifieke gevallen is plaatsing van een mini-windturbine te overwegen. Uiteraard geldt hierbij dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de landschappelijke inpassing en of lokale regelgeving dit ook toestaat. Ook is dit in lang niet alle gevallen rendabel.
 4. Duurzaam energiecontract
  Elektriciteit duurzaam inkopen is een makkelijke manier om bij te dragen aan een duurzamer klimaat. Let wel goed op hoe ‘groen’ de elektriciteit is. De 30 energieregio’s in Nederland gaan ook zoveel mogelijk energie regionaal en duurzaam opwekken. De uitdaging is om op een zorgvuldige manier invulling te geven aan de energietransitie en het landschap.

Bron: cultureelerfgoed.nl

De Green Deal in een notendop

De Green Deal voor de Zorg

Bron: WHC Consultancy, 15 juni 2020

“Zorgdragen voor een gezonde toekomst”. Veel zorgorganisaties hebben zich aangesloten bij de Green Deal, gefaciliteerd door het ministerie
van VWS. In een notendop de deal! Het gaat om de samenwerking tussen overheid en zorg, die voor alle organisaties voordelen heeft.

De deal omvat vier thema’s met elk een eigen routekaart:

 1. Energietransitie
 2. Circulaire werken
 3. Medicijnresten in water en milieu
 4. Gezonde leef- en verblijfsomgeving

In de Green Deal 2.0 werken de brancheorganisaties, zorgverenigingen en ministerie van VWS nauw samen en wordt in lijn met rijksbeleid gewerkt aan deze thema’s. De leden worden ‘geactiveerd’ en het bewustzijn bij bestuurders wordt verhoogd. Daarnaast worden de leden ondersteund met kennis- en informatie-uitwisseling, zoals goede voorbeelden.

Het thema waar de meeste druk op staat is Energiebesparing en CO2 reductie. Verwezenlijking hiervan kan middels de Paris Proof methodiek die
WHC voor u kan verzorgen. Een pragmatische en concrete wijze tot verduurzamen. Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan contact met ons op. Dat kan middels info@whc-consultancy.nl073-6412722of via een van de consultants.

De zorgorganisaties die meedoen aan deze Green Deal hebben concreet inzichtelijk welke maatregelen zij treffen. Best practices worden gedeeld.
Een tool die hierin faciliteert is de Milieuthermometer Zorg, een keurmerk om duurzaamheid van uw organisatie te borgen, niet te verwarren met de Milieubarometer. Tevens is een koppeling gemaakt tussen het keurmerk Milieuthermometer Zorg, verplichtingen vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en afspraken in het kader van het Energieakkoord en de Energie Prestatie Keuring.

De Milieubarometer is een milieumonitor die de stand van zaken en cijfers van (de thema’s) van uw organisatie inzichtelijk maakt. De grafiek laat de milieubelasting zien, waarbij in dit geval de energie voor huishouding en vervoer dominant is.

Energietransitie
De overheid heeft als concrete doelstelling voor 2030 een reductie van CO2 emissie in Nederland die 49% lager is dan in 1990. Om dit doel te behalen is een subdoel benoemd, namelijk 50% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 2017. Een belangrijke stap hiernaar is dat voor komend jaar 2021 gewerkt wordt aan een CO2 reductie van 10%.

Doelstellingen voor de zorgorganisatie dit jaar 2020:
• elke zorgaanbieder voert de wettelijke maatregelen voor energiebesparing uit. Maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar.
(De energiejaarrekening gaat dan met 10% omlaag (bron ECN, TNO, etc.). Onderdeel daarvan is energiebeheer en monitoren;
• de bestuurders hebben een visie over de klimaataanpak.

Doelstelling voor de zorgorganisatie in 2021:
Voor de vastgoedportefeuille is een globaal plan opgesteld voor 50% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 2017. Bij dit plan worden alleen de
no-regrets maatregelen opgenomen, maatregelen die passen bij de route naar klimaatneutraal in 2050. Het betreft isoleren, overgang van gas naar
elektrisch energie en/of inzet duurzame energie e.d.

Circulair werken
Circulair werken voorkomt verspilling in de hele keten: geen onnodig transport, verbruik van producten, materialen, energie en water. In de zorgsector
liggen de mogelijkheden onder meer bij voeding, medische hulpmiddelen, wegwerpproducten, meubilair, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire
producten en bouwmaterialen. Het is van belang de omvang van afvalstromen inzichtelijk hebben. In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair
in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.
Het eerste doel is ambitieus: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineralen, fossiel en metalen) in 2030. Het programma Van Afval naar
Grondstof (VANG) is daarvan een onderdeel. Het doel van dit programma is om de hoeveelheid restafval voor 2030 met meer dan 50% te
verminderen en ongesorteerd afval met 90%. Minder afval en minder grondstofverbruik gaan hand in hand. Een voorbeeld, het totale afval in 2017
bedraagt ca. 890 kg/bed/jaar, waarbij de doelstelling in 2030 ligt op 445 kg/bed/jaar.

Doelstellingen voor de zorgorganisatie 2020/2021:
• de organisatie voert wettelijke maatregelen voor afvalscheiding en hergebruik uit, waarbij de bestuurders een visie hebben over de circulaire
bedrijfsvoering;
• de organisatie heeft beleid voor Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI);
• de organisatie heeft een inkoopplan voor verdere reductie grondstofverbruik en afval;
• bij nieuwbouw en renovaties is een meetbare standaard (bijv. GPR of BREEAM) voor energieneutraal, duurzame materialen en een
materialenpaspoort.

Medicijnresten in water en milieu
Doel van het ministerie is de afvoer van medicijnresten via de gootsteen geheel te stoppen. Ander doel is gebruik van (voor het watermilieu)
schadelijk stoffen te verminderen. De totale medicijnvracht gemeten bij de waterzuiveringsinstallaties is groot en zal (als er niets wordt ondernomen) onder
meer door vergrijzing nog groeien. Medicijnresten hebben negatieve gevolgen voor het waterleven en de drinkwaterbereiding.

Doelstelling voor de zorgorganisatie 2020/2021:
De zorgorganisatie geeft voorlichting en training voor correcte inzameling en afvoer van (vloeibare) medicijnresten en voorkomt dat deze via de
gootsteen of toilet weggespoeld worden. N.B. Ministerie van I&W werkt aan een ketenaanpak en ontwikkelt voorlichtings- en trainingsmateriaal voor de care voor omgang met medicijnresten.

Gezonde leef- en verblijfsomgeving

Hierbij gaat het om een omgeving die actief bijdraagt aan een gezond leef- en werkklimaat en de kwaliteit van de zorg. Wanneer zorg en wonen
samengaan, bieden de binnen- en buitenruimte mogelijkheden voor beweging en ontspanning.
Een gezondmakende (conform het concept positieve gezondheid) leefomgeving bevordert het herstelproces, welzijn en welbevinden en zo de
kwaliteit van leven van patiënten, cliënten en zorgpersoneel. Onlosmakelijk verbonden met een gezondmakende leefomgeving binnen de zorg
is een integraal duurzaam en gezond voedsel- en voedingsbeleid.

Er is behoefte aan een kennisdossier voor de zorg voor praktische acties en voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor cliënten en
medewerkers. Denkt u hierbij aan gezonde voeding, helende omgeving, beleving omgeving en waardering. Dit thema zal nog verder moeten
groeien. Doel is om de kennis en toepassing bijeen te brengen in de komende drie jaar en gestructureerd voor de sector te ontsluiten met
kennispartners.

Doelstellingen voor de zorgorganisatie 2020/2021:
• voorbeelden in huis. Bewust op zoek naar beleid voor het versterken van de gezonde leefomgeving en kennis/ervaringen opdoen;
• op basis van deze kennis/ervaring werkwijzen opstellen voor de zorg, waarmee een draaiboek ontwikkeld kan worden voor zorg en een gezonde leefomgeving.

Hiermee heeft u enig inzicht gekregen wat de Green Deal inhoudt.

Bron:
• Milieuplatform zorgsector
• Europese Commissie

Paris Proof

Cancelled – Congres Paris Proof

Maak de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof!

--- Helaas is gaat ook deze bijeenkomst vanuit WHC ivm mogelijke Corona besmetting helaas niet door! ---

Dat is de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie en betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen.

Op 4 juni organiseert DGBC in Rotterdam een congres over Paris Proof en de route hoe daar te komen.

WHC Consultancy is partner van DGBC en nodigt u uit om met een klein gezelschap (met gedeelde interesse) dit congres bij te wonen.
Nadien bestaat de mogelijkheid om met dit kleine gezelschap na te praten over de mogelijkheden, de DO's en Don'ts etcetera.

Om u de mogelijkheid te bieden het traject SMART te maken, wordt door WHC aanvullend na het congres een  vervolgmeeting georganiseerd waaraan u kosteloos kunt deelnemen. Via deze weg zoeken we de diepte met elkaar op, zodat u met de juiste antwoorden terug kunt naar uw organisatie.

Wilt u mee naar dit interessante congres over verduurzaming of  de diepgang zoeken met elkaar in de vervolgmeeting,  stuurt u dan een bericht naar: info@whc-consultancy.nl of neem contact op met het bureau onder nummer 073-6412722

Paris Proof en de bouw- en vastgoedsector

Het gaat niet snel genoeg, het moet sneller. Voor onze sector betekent dit dat de gebouwde omgeving een renovatiegolf nodig heeft om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het Klimaatakkoord van Parijs was voor DGBC in 2015 al aanleiding een Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen te ontwikkelen. Het doel van het Deltaplan is om te werken aan een gebouwde omgeving die voor de energievoorziening niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarmee wordt de gebouwde omgeving Paris Proof.

Het thema van het congres is ‘MADE IN HOLLAND.’ Als het aan DGBC ligt pakt Nederland opnieuw haar rol als gidsland met duurzaam ondernemerschap voor een duurzaam gebouwde omgeving. Niet alleen door producten of diensten te exporteren, maar ook door Nederland versneld te verduurzamen en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere landen. Paris Proof vindt ook buiten Nederland weerklank.

Praktische informatie

Datum  : 4 juni 2020

Tijd         : 12.00 - 18.00 uur

Plaats   : Rotterdam

Kosten : Gratis

Organisatie: DGBC

Begeleiding: WHC Consultancy