Een duurzaam Nederland, wat betekent dat?

Nederland werkt aan verduurzamen, een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Om dit te bereiken is 26 april 2023 een aanvullend klimaatpakket aangekondigd. Hiermee maakt Nederland de benodigde inhaalslag, en worden de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld. Voor de gebouwde omgeving ligt de focus voornamelijk op het verduurzamen van bestaand vastgoed.

 

Nationale doelstellingen

Verduurzaming moet plaats vinden in elke sector om de doelstellingen te kunnen bereiken. Maar welke praktische stappen moeten daarvoor gezet worden?

55% CO2-reductie in 2030

Duurzame elektriciteit

De elektriciteitssector is in 2035 CO2-vrij. Om dit te bereiken wil het kabinet in 2030 3 gigawatt zonne-energie op zee gerealiseerd hebben, worden gascentrales omgebouwd voor het gebruik van waterstof en wordt een batterijverplichting voor zonneparken ingevoerd.

Duurzame en circulaire industrie

De energie-intensieve industrie is in 2040 netto klimaatneutraal, daar zorgt het Europese emissiehandelssysteem voor. Met dit pakket wordt van de industrie een extra bijdrage gevraagd. Om dit te bereiken worden onder andere nieuwe energiebronnen en -dragers (zoals waterstof) opgeschaald. Het kabinet zet ook in op minder verbranding en meer recycling bij afvalverbrandingscentrales en voert het kabinet een verbod op fossiele warmte-opwekking in voor nieuwe en te vervangen industriële productie-installaties. Om de overgang naar een circulaire industrie te versnellen moeten vanaf 2027 alle plastics voor minimaal 25 tot 30% bestaan uit hergebruikt- of biomateriaal. Ook verhoogt het kabinet het ambitieniveau van de maatwerkafspraken zodat via deze route meer emissies bij de grootste uitstoters worden gereduceerd.

Duurzame gebouwen en kantoren

In 2050 zijn alle gebouwen uitstoot- en aardgasvrij. Dit wordt uitgewerkt in een norm. Om dit doel te halen trekt het kabinet de komende jaren extra geld uit voor de verduurzaming van woningen in kwetsbare wijken waar energie-armoede voorkomt en wil het kabinet met subsidie stimuleren dat er meer zonnepanelen op huurwoningen komen te liggen. Door normering stimuleert het kabinet dat er meer biobased wordt gebouwd. Voor bedrijventerreinen en mkb’ers ontwikkelt het kabinet een gerichte ontzorgingsaanpak.   

Duurzaam vervoer en transport

In 2050 rijden we in Nederland schoon – zonder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Het kabinet wil het aandeel elektrische auto’s voor werkverkeer laten groeien. Werkgevers worden geprikkeld om het gebruik van elektrisch auto’s, OV, of de fiets door werknemers te stimuleren. Om elektrisch rijden voor een grote groep Nederlanders snel aantrekkelijk te maken, subsidieert het kabinet de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Tegelijkertijd investeert het kabinet in extra laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, zodat een snellere uitrol van elektrisch rijden ook echt mogelijk is in stad én regio.

Duurzame landbouw

In 2050 is er sprake van duurzame landbouw en landgebruik. Het kabinet kiest hiervoor één integrale aanpak waarbij de uitdagingen op het gebied van klimaat, milieu, water en stikstof via het landbouwakkoord en het nationaal programma landelijk gebied worden geadresseerd. Hiermee moet de taakstellende opgave van 5 megaton CO2-reductie in 2030 worden ingevuld. Ook heeft het kabinet met de sector afspraken gemaakt over versnelde verduurzaming van de glastuinbouw door de invoering van een CO2-belasting in combinatie met de uitrol van warmtenetten en subsidie (SDE++) voor de toepassing van warmtepompen.

Fiscale aanpassingen

De energiebelasting wordt aangepast zodat verduurzaming loont en vervuilers meer betalen. Er komt een nieuw verlaagd tarief voor een deel van het gasverbruik van huishoudens en een apart belastingtarief voor waterstof, dat lager is dan het tarief voor gas. Het kabinet schaft het fiscale voordeel voor kolen per 1 januari 2028 af en zal in de Miljoenennota voorstellen of, en zo ja hoe, resterende fiscale vrijstellingen voor fossiele energie kunnen worden afgebouwd.

Duurzaam, ethisch en transparant

Wat betekent verduurzamen voor u?

Verduurzaming lijkt vaak een hele grote opgave, die lastig aan te pakken is. Echter zijn er wel concrete stappen die uw organisatie op weg kunnen helpen naar een duurzame toekomst!

 1. Huidige stand van zaken in kaart brengen
 2. Welke verplichtingen gelden er voor uw organisatie?
 3. Welke doelstellingen wilt u bereiken?
 4. Mogelijkheden in kaart brengen
 5. Opzetten van een financiële planning
 6. Een interne duurzaamheidsvisie opstellen

Er zijn veel verschillende verplichtingen en richtlijnen voor verduurzamen van vastgoed. We zetten ze allemaal even op een rijtje.

 • 2023 Label C voor kantoren
 • 2023 Informatieplicht
 • 2024 EED en/of onderzoeksplicht
 • 2030 CO2 reductie van 55%
 • 2030 Label A voor Kantoren
 • 2030 Renovatiestandaard en label A++ of A+++
 • 2050 CO2 reductie van 95%
 • 2050 Eindnorm, fossielvrij en label A++ of A+++

Klaar om in actie te komen?

Zet een verduurzamingsplan op en houd de progressie van de organisatie bij in een routekaart.
Zo verlies je de doelstellingen nooit uit het oog!

Over de site

Deze website is een pragmatische informatieplatform over verduurzamen en wordt gevoed met informatie van externe bronnen en mogelijkheden door relevante organisaties die met verduurzaming van de gebouwde omgeving bezig zijn!
N.B. Alle wijzigingen en trends worden voor u zoveel mogelijk op een praktische wijze samengevat en vertaald. U kunt geen rechten of aanspraken ontlenen aan de inhoud van deze website.