Tag archieven: besparen

De Green Deal in een notendop

De Green Deal voor de Zorg

Bron: WHC Consultancy, 15 juni 2020

“Zorgdragen voor een gezonde toekomst”. Veel zorgorganisaties hebben zich aangesloten bij de Green Deal, gefaciliteerd door het ministerie
van VWS. In een notendop de deal! Het gaat om de samenwerking tussen overheid en zorg, die voor alle organisaties voordelen heeft.

De deal omvat vier thema’s met elk een eigen routekaart:

  1. Energietransitie
  2. Circulaire werken
  3. Medicijnresten in water en milieu
  4. Gezonde leef- en verblijfsomgeving

In de Green Deal 2.0 werken de brancheorganisaties, zorgverenigingen en ministerie van VWS nauw samen en wordt in lijn met rijksbeleid gewerkt aan deze thema’s. De leden worden ‘geactiveerd’ en het bewustzijn bij bestuurders wordt verhoogd. Daarnaast worden de leden ondersteund met kennis- en informatie-uitwisseling, zoals goede voorbeelden.

Het thema waar de meeste druk op staat is Energiebesparing en CO2 reductie. Verwezenlijking hiervan kan middels de Paris Proof methodiek die
WHC voor u kan verzorgen. Een pragmatische en concrete wijze tot verduurzamen. Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan contact met ons op. Dat kan middels info@whc-consultancy.nl073-6412722of via een van de consultants.

De zorgorganisaties die meedoen aan deze Green Deal hebben concreet inzichtelijk welke maatregelen zij treffen. Best practices worden gedeeld.
Een tool die hierin faciliteert is de Milieuthermometer Zorg, een keurmerk om duurzaamheid van uw organisatie te borgen, niet te verwarren met de Milieubarometer. Tevens is een koppeling gemaakt tussen het keurmerk Milieuthermometer Zorg, verplichtingen vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en afspraken in het kader van het Energieakkoord en de Energie Prestatie Keuring.

De Milieubarometer is een milieumonitor die de stand van zaken en cijfers van (de thema’s) van uw organisatie inzichtelijk maakt. De grafiek laat de milieubelasting zien, waarbij in dit geval de energie voor huishouding en vervoer dominant is.

Energietransitie
De overheid heeft als concrete doelstelling voor 2030 een reductie van CO2 emissie in Nederland die 49% lager is dan in 1990. Om dit doel te behalen is een subdoel benoemd, namelijk 50% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 2017. Een belangrijke stap hiernaar is dat voor komend jaar 2021 gewerkt wordt aan een CO2 reductie van 10%.

Doelstellingen voor de zorgorganisatie dit jaar 2020:
• elke zorgaanbieder voert de wettelijke maatregelen voor energiebesparing uit. Maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar.
(De energiejaarrekening gaat dan met 10% omlaag (bron ECN, TNO, etc.). Onderdeel daarvan is energiebeheer en monitoren;
• de bestuurders hebben een visie over de klimaataanpak.

Doelstelling voor de zorgorganisatie in 2021:
Voor de vastgoedportefeuille is een globaal plan opgesteld voor 50% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 2017. Bij dit plan worden alleen de
no-regrets maatregelen opgenomen, maatregelen die passen bij de route naar klimaatneutraal in 2050. Het betreft isoleren, overgang van gas naar
elektrisch energie en/of inzet duurzame energie e.d.

Circulair werken
Circulair werken voorkomt verspilling in de hele keten: geen onnodig transport, verbruik van producten, materialen, energie en water. In de zorgsector
liggen de mogelijkheden onder meer bij voeding, medische hulpmiddelen, wegwerpproducten, meubilair, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire
producten en bouwmaterialen. Het is van belang de omvang van afvalstromen inzichtelijk hebben. In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair
in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.
Het eerste doel is ambitieus: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineralen, fossiel en metalen) in 2030. Het programma Van Afval naar
Grondstof (VANG) is daarvan een onderdeel. Het doel van dit programma is om de hoeveelheid restafval voor 2030 met meer dan 50% te
verminderen en ongesorteerd afval met 90%. Minder afval en minder grondstofverbruik gaan hand in hand. Een voorbeeld, het totale afval in 2017
bedraagt ca. 890 kg/bed/jaar, waarbij de doelstelling in 2030 ligt op 445 kg/bed/jaar.

Doelstellingen voor de zorgorganisatie 2020/2021:
• de organisatie voert wettelijke maatregelen voor afvalscheiding en hergebruik uit, waarbij de bestuurders een visie hebben over de circulaire
bedrijfsvoering;
• de organisatie heeft beleid voor Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI);
• de organisatie heeft een inkoopplan voor verdere reductie grondstofverbruik en afval;
• bij nieuwbouw en renovaties is een meetbare standaard (bijv. GPR of BREEAM) voor energieneutraal, duurzame materialen en een
materialenpaspoort.

Medicijnresten in water en milieu
Doel van het ministerie is de afvoer van medicijnresten via de gootsteen geheel te stoppen. Ander doel is gebruik van (voor het watermilieu)
schadelijk stoffen te verminderen. De totale medicijnvracht gemeten bij de waterzuiveringsinstallaties is groot en zal (als er niets wordt ondernomen) onder
meer door vergrijzing nog groeien. Medicijnresten hebben negatieve gevolgen voor het waterleven en de drinkwaterbereiding.

Doelstelling voor de zorgorganisatie 2020/2021:
De zorgorganisatie geeft voorlichting en training voor correcte inzameling en afvoer van (vloeibare) medicijnresten en voorkomt dat deze via de
gootsteen of toilet weggespoeld worden. N.B. Ministerie van I&W werkt aan een ketenaanpak en ontwikkelt voorlichtings- en trainingsmateriaal voor de care voor omgang met medicijnresten.

Gezonde leef- en verblijfsomgeving

Hierbij gaat het om een omgeving die actief bijdraagt aan een gezond leef- en werkklimaat en de kwaliteit van de zorg. Wanneer zorg en wonen
samengaan, bieden de binnen- en buitenruimte mogelijkheden voor beweging en ontspanning.
Een gezondmakende (conform het concept positieve gezondheid) leefomgeving bevordert het herstelproces, welzijn en welbevinden en zo de
kwaliteit van leven van patiënten, cliënten en zorgpersoneel. Onlosmakelijk verbonden met een gezondmakende leefomgeving binnen de zorg
is een integraal duurzaam en gezond voedsel- en voedingsbeleid.

Er is behoefte aan een kennisdossier voor de zorg voor praktische acties en voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor cliënten en
medewerkers. Denkt u hierbij aan gezonde voeding, helende omgeving, beleving omgeving en waardering. Dit thema zal nog verder moeten
groeien. Doel is om de kennis en toepassing bijeen te brengen in de komende drie jaar en gestructureerd voor de sector te ontsluiten met
kennispartners.

Doelstellingen voor de zorgorganisatie 2020/2021:
• voorbeelden in huis. Bewust op zoek naar beleid voor het versterken van de gezonde leefomgeving en kennis/ervaringen opdoen;
• op basis van deze kennis/ervaring werkwijzen opstellen voor de zorg, waarmee een draaiboek ontwikkeld kan worden voor zorg en een gezonde leefomgeving.

Hiermee heeft u enig inzicht gekregen wat de Green Deal inhoudt.

Bron:
• Milieuplatform zorgsector
• Europese Commissie