EED

Conform de wetgeving (TREED, publicatie 4 juni 2019) dienen uiterlijk 31 december 2020 de resultaten van de 1e of de hertoetsing EED-audit ingediend te zijn.

Deze Energy-Efficiency Directive is vertaald naar de Nederlandse situatie (Energie-Efficiëntie Richtlijnen (EER)) en is in juli 2015 van kracht geworden. Voor grote ondernemingen is de verplichting opgenomen te beschikken over een energie-audit. Het doel van de energie-audit is om op een systematische manier informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Daarnaast wil men met de audits inzicht en bewustwording creëren in de mogelijkheden voor het realiseren van een kosteneffectieve energiebesparing.

De organisatie moet voldoen aan de verplichting van de energie-audit, als zij tenminste voldoet aan één van de ondergenoemde eisen:

 • 250 werknemers (FTE) en/of;
 • 50 miljoen omzet en/of > 43 miljoen balanstotaal.

Tip: Heeft u veel gebouwen onder uw hoede? Mogelijk biedt de concern aanpak u veel voordeel in tijd- en kostenbesparing op.

Met het sjabloon EED Energie-auditverslag doet u efficiënt verslag van de energie-audit. Dit sjabloon is niet verplicht, maar bevat alle noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag. Maakt u geen gebruik van dit sjabloon? Zorg dan dat uw verslag alle vereiste informatie bevat. Zie ook de Staatscourantpublicatie over de Gewijzigde Tijdelijke Regeling EED onderaan deze pagina.

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

 • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
 • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
 • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
 • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen

Het verslag van een energie-audit moet ten minste bevatten:

 1. een korte algemene beschrijving van de onderneming, de bedrijfsvoering en de uitgevoerde energie-audit
 2. een schematisch overzicht met een korte algemene beschrijving van alle binnen de onderneming bestaande processen, installaties, gebouwen en het vervoer
 3. een overzicht van het totaal gemeten energieverbruik van de onderneming over het meest recente boekjaar in gigajoule
 4. de totaalverbruiken aan elektriciteit, aardgas, warmte, autobrandstof en alle andere energiedragers, opgegeven in de gebruikelijke energie-eenheden
 5. het energieverbruiksprofiel in de vorm van een tabel of grafiek. Hierin staat de gekwantificeerde onderverdeling van de energieverbruiken van de processen, gebouwen, installaties en vervoer.
 6. een uitsplitsing, naar deelverbruik, van het energieverbruik voor de processen, gebouwen, installaties en vervoer van de onderneming. Dit geldt voor zover elk van die deelverbruiken individueel meer dan 5% van het energieverbruik van het afzonderlijke onderdeel uitmaakt.
 7. een belastingprofiel van het elektriciteitsverbruik waaruit blijkt hoe het elektriciteitsverbruik gedurende de dag en nacht verloopt tijdens zowel werkdagen als niet-werkdagen
 8. een opgave van het kosteneffectieve energiebesparingspotentieel (*)
 9. een overzicht van alle mogelijke kosteneffectieve besparingsmaatregelen, gecategoriseerd in procesmaatregelen, gebouwgebonden maatregelen, maatregelen voor installaties en maatregelen voor vervoer
 10. per besparingsmaatregel, bedoeld in onderdeel 8, een duidelijke omschrijving van de maatregel, het besparingspotentieel, de benodigde investering en de kosteneffectiviteit
(*) In de opgave onder punt 8 moet zijn opgenomen:
 • het totaal aan kosteneffectief energiebesparingspotentieel in gigajoule en als percentage van het totaalverbruik
 • het totaal van het kosteneffectief potentieel aan elektriciteitsbesparing in kWh en als percentage van het totaal verbruik
 • indien aardgasverbruik aanwezig: het totaal van het kosteneffectief potentieel aan aardgasbesparing in m3 en als percentage van het totaal verbruik
 • indien warmteverbruik aanwezig: het totaal van het kosteneffectief potentieel aan warmtebesparing in gigajoule en als percentage van het totaal verbruik
 • indien autobrandstof aanwezig: het totaal van het kosteneffectief potentieel aan autobrandstofbesparing in liter en als percentage van het totaal verbruik
De kosteneffectiviteit wordt zo veel mogelijk bepaald naar aanleiding van een analyse van de levenscycluskosten.
Wenst u hierbij ondersteund te worden, neemt u dan contact op met een van de gespecialiseerde partnerbedrijven.

Let op, ondernemingen die een Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001–2020 of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen hebben, worden ivm looptijd niet meer vrijgesteld voor de EED. Door het vervallen van de vrijstelling voor MJA-/MEE convenanten, in samenhang gelezen met het gewijzigde artikel 2, eerste lid, worden alle ondernemingen die toegetreden zijn tot de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001–2020, verplicht om uiterlijk op 31 december 2020 een energie-audit uit te voeren.