DUMAVA

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

De regeling opent naar verwachting begin oktober 2022. 

Eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? Dan is deze nieuwe investeringssubsidie interessant voor u.

Eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed worden hiermee tegemoet gekomen in de kosten om te verduurzamen.
Investeren in duurzame maatregelen loont en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving. Verduurzamen kost op de korte termijn geld en om het investeren in verduurzamen te stimuleren wil de overheid de DUMAVA subsidie gaan verstrekken.

Behoort u tot de doelgroep?
Het gaat om vastgoed dat in eigendom is van maatschappelijke instellingen en deze dient binnen een de volgende sectoren te vallen:
• Decentrale overheid;
• Onderwijs;
• Zorg;
• Cultuur;
• Niet-woonhuis Rijksmonumenten;
• Gebouwen met een publieksfunctie,
in ieder geval een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Hoe ziet de subsidie eruit?
Indien u investeert in duurzame maatregelen die in de regeling zijn opgenomen en deze omvatten:
• ten hoogste 3 verduurzamingsmaatregelen, of
• een integraal verduurzamingsproject,
dan komt u in aanmerking voor subsidie waarvan u de aanvraag per 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 kunt indienen.

Subsidie voor subsidiabele kosten betreffen:

• Advieskosten voor een energieadvies.
•Advieskosten voor een energielabel conform NTA 8800;
• projectkosten van een verduurzamingsmaatregel of een combinatie van maximaal 3 verduurzamingsmaatregelen (als bedoeld in de verduurzamingsmaatregelenlijst van de regeling) voor investeringen in bestaand maatschappelijk vastgoed dat ten minste 10 jaar oud is op moment van aanvraag.
N.B. de voorgenoemde advieskosten komen in aanmerking voor subsidie als de aanvraag tot subsidie voor de projectkosten is ingediend.

De hoogte van de subsidie bedraagt voor:

  • Projectkosten: 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimum van €5000,- per aanvraag en een maximum van € 2.500.000,- per twee jaar per gebouwde onroerende zaak.
  • Advieskosten energieadvies: 50% van de advieskosten.
  • Advieskosten energielabel: 50% van de advieskosten voor het opstellen van een energielabel, en 50% van de certificatiekosten.

Bij subsidiebedragen van meer dan €25.000,- wordt in één keer een voorschot van 70% van het verleende bedrag uitgekeerd.
N.B. Wanneer een subsidieaanvraag betrekking heeft op verduurzamingsmaatregelen waar een bestuursorgaan of de Europese commissie reeds een subsidie voor heeft verstrekt,  kan alleen een subsidiebedrag worden verstrekt waarmee het maximale subsidiebedrag van die regeling niet wordt overschreden.

Voor de exacte regeling, voorwaarden en definitieve vaststelling verwijzen wij u naar de conceptregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed: https://www.internetconsultatie.nl/dumava/document/8852

Welke verplichtingen komen met de regeling mee?
De subsidieontvanger is verplicht:

  • de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt binnen 12 maanden na het verstrekken van de subsidie te realiseren, en
  • voor subsidies > €25.000,- de minister te informeren wanneer de activiteiten zijn verricht, op de verleningsbeschikking aangegeven wijze.

Indien de uitvoering  van de activiteiten binnen de gestelde termijn van 12 maanden niet mogelijk is, kan de minister de gestelde termijn (op schriftelijk en gemotiveerd verzoek)  éénmaal met maximaal 12 maanden verlengen.

Toelichting voor:
Het energieadvies

 

In aanmerking komen:
Vastgoedcode obv AGB of SBI