DMJOP

Professionaliseren van het (D)MJOP proces

In het klimaatakkoord zijn doelen afgesproken die grote invloed hebben op de gebouwde omgeving.

  • 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
  • 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.

Organisaties gaan snel aan de slag om de gestelde doelen te halen.

Binnen vastgoedmanagement is er sprake van 3 niveaus. Het onderwerp verduurzaming kan gelijktijdig op deze drie niveaus starten, wachten op elkaar is niet nodig. Wel hebben de 3 niveaus elkaar hard nodig om de gestelde doelen van het klimaatakkoord te halen. Ja, op strategisch niveau moet het beleid worden bepaald waar de organisatie naar toe wil gaan en moeten budgetten beschikbaar worden gesteld om de doelen te bereiken. Maar voordat er een duidelijk vastgesteld beleid is kunnen er al meerdere stappen in gang worden gezet. Een daarvan is aanvangen met het huidige Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) om te bouwen naar een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP).

Strategisch niveau:

Op strategisch niveau moet een Lange Termijn Huisvestings Plan( LTHP) worden opgesteld waarin de toekomstige visie m.b.t. de huisvesting van de organisatie wordt vastgelegd. Een plan waarin de situatie van de organisatie is beschreven en waarbij de vraag is gesteld of de huidige gebouwvoorraad nog passend is voor de organisatie, nu en in de komende 30 jaar. Ruimtelijke, functionele, esthetische en technische eisen, wettelijke verplichtingen (o.a. klimaatakkoord) gebruiksverwachtingen en financiële mogelijkheden worden in het LTHP meegenomen met als doel richting gevend te zijn voor het toekomstige huisvestingsbeleid. Door het strategisch voorraadbeleid op deze wijze vorm te geven kunnen op tactisch en operationeel niveau de juiste stappen worden genomen voor het DMJOP.

Tactisch niveau

De onderhouds- of assetmanager vertaalt de strategische doelen naar tactische doelen. Hij bepaalt op basis van lange en korte termijn onderhoud welke actie in welke volgorde in het MJOP moeten worden opgenomen. Hij zorgt voor voldoende financiële middelen om onderhoud doelmatig uit te kunnen voeren en de reeds verplichte maatregelen uit de energie-audit en informatieplicht te borgen in het MJOP wat daarmee de eerste stap is naar een DMJOP. Dit resulteert in een uitvoeringsplan en onderhoudsdoelstellingen voor de middellange termijn (5-10 jaar). Zodra het definitieve LTHP bekend is kan de onderhoudsmanager zijn plannen gaan bijsturen en dit vertalen naar een volledig DMJOP.

Ter ondersteuning van strategische keuzes kan de onderhoudsmanager een voorlopig DMJOP opstellen. Dit DMJOP maakt inzichtelijk wat de (financiële) consequenties zijn voor de huidige gebouwvoorraad.

Operationeel niveau

Op operationeel niveau wordt uitvoering gegeven aan het (D)MJOP. De  tactische doelen worden vertaald naar operationele doelen. Op operationeel niveau wordt informatie verzamelt over de huidige staat van de gebouwen. Met deze informatie kan de assetmanager op tactisch niveau de juiste beslissingen nemen. De reeds verplichte maatregelen uit de energie-audits en informatieplicht worden uitgevoerd volgens planning.

Wenst u hierbij ondersteund te worden, neemt u dan contact op met een van de gespecialiseerde partnerbedrijven.